Centrum voľného času, Brezno

Centrum voľného času, Brezno

Školská 7
97701 Brezno
IČO: 42009758

Informácie o inštitúcii Centrum voľného času, Brezno

.

Vítame Vás na stránkach CVČ Brezno


Pozývame všetky deti, ktoré chcú zaujímavo, tvorivo a zábavne využiť svoj voľný čas do nášho centra!

Ponúkame vám množstvo zaujímavých krúžkov, záujmových útvarov a klubov.

V centre voľného času sú k dispozícii

fitness, tanečná sála, lezecká stena, stolnotenisové stoly, stolný futbal, výtvarná a modelárska dielňa, počítačová učebňa s internetom

Vďaka ústretovosti riaditeľov školských zariadení môžeme realizovať i niektoré krúžky priamo v školách alebo materských škôlkach pre väčšie priblíženie sa deťom a uľahčenie dochádzania.

 

O NÁS

 

Centrum voľného času v Brezna zabezpečuje podľa výchovného programu výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb spravidla do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

Centrum voľného času usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných škôl a stredných škôl.

Centrum voľného času v Brezne pri zabezpečovaní poslania a cieľov činnosti spolupracuje s detskými a mládežníckymi organizáciami, predškolskými zariadeniami, základnými a strednými školami, organizátormi aktivít voľného času a spoločenskými organizáciami.

Činnosť Centra voľného času v Brezne sa riadi ročným rámcovým plánom činnosti a výchovným programom.

Organizuje a zabezpečuje pravidelnú činnosť, príležitostnú činnosť, individuálny prístup, spontánnu činnosť, prázdninovú činnosť a zabezpečuje športové postupové súťaže a olympiády vyhlásené MŠ SR.

Hlavnou náplňou práce je pravidelná záujmová činnosť - teda záujmové útvary z oblasti výchovy, kultúry, športu a podobne, ktoré pracujú počas celého školského roka v pravidelných týždenných intervaloch.

Príležitostná činnosť, ktorú zabezpečujeme počas pracovných dní, sobôt a školských prázdnin. Tvoria ju rôzne súťaže, turnaje, besedy, výlety a podobne. Je to činnosť, ktorá je náročná na prípravu i realizáciu.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľka:
Mgr. Ingrid Vičanová

 

Vychovávatelia:
Mgr. Tomáš Turňa
Zuzana Opatrná

 

Ekonomický pracovník:
Anna Oceľová

 

Telefón:

048 611 6600

048 611 6601

0907 825 388

 

E-mail: cvcbrezno@cvcbrezno.edu.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit